1. INFORMACIÓN AO USUARIO

EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO en diante RESPONSABLE, é o responsable do tratamento dos datos persoais do usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, para o que se ofrece a seguinte información sobre o tratamento:

Fin do tratamento : manter unha relación comercial co usuario. As operacións previstas para levar a cabo o tratamento son:

  • Envío de comunicacións publicitarias comerciais por correo electrónico, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que permita comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo CONTROLADOR e relacionadas cos seus produtos e servizos, ou cos seus colaboradores ou provedores cos que chegaron a un acordo de promoción. Neste caso, terceiros nunca terán acceso a datos persoais.
  • Realizar estudos estatísticos.
  • Procesar pedidos, solicitudes ou calquera tipo de solicitude que realice o usuario a través de calquera dos formularios de contacto que estean á súa disposición.
  • Reenviar o boletín no sitio web.

Criterios de conservación de datos: conservaranse sempre que exista un interese mutuo para manter o final do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, eliminaranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total de eles mesmos.

Comunicación dos datos : os datos non serán comunicados a terceiros, salvo obrigación legal.

Dereitos que axudan ao usuario :

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e a limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Información de contacto para exercer os seus dereitos : Enderezo postal: Av. De Caión Nº 72 15142 Arteixo. Correo electrónico: Correo@eduardodemartis.com

2. CARÁCTER OBLIGATORIO OU OPCIONAL DA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POLO USUARIO

Os usuarios, marcando as caixas correspondentes e introducindo datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e libremente que os seus datos son necesario para atender a súa solicitude, por parte do provedor, sendo voluntaria a inclusión de datos nos restantes campos. O usuario garante que os datos persoais subministrados ao CONTROLADOR son veraces e é responsable de comunicarlle calquera cambio. O CONTROLADOR informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán transferidos en ningún caso a terceiros e que sempre que se realice calquera tipo de transferencia de datos persoais, solicitarase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco dos Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao usuario. No caso de que non se faciliten todos os datos, non se garante que a información e os servizos proporcionados se axusten completamente ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, o CONTROLADOR está a cumprir todas as disposicións da normativa GDPR para o tratamento de datos de carácter persoal baixo a súa responsabilidade e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, para o que son tratados de forma lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuado, pertinente e limitado ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O CONTROLADOR garante que implementou políticas técnicas e organizativas adecuadas para aplicar as medidas de seguridade establecidas polo GDPR co fin de protexer os dereitos e liberdades dos usuarios e comunicou a información adecuada para que poidan exercelos.